Sazinieties ar mums +371 29808211
Jautājumi? riga@technitis.lv
  • Pieslēgties
  • 0 0

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā  Komunāltehnika SIA, Reģ Nr. LV40103153774, Garkalnes nov., Berģi, "Rīgas-Siguldas šoseja 3A", LV-1024, Latvija (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko interneta veikals TECHNITIS iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.
2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietnes pakalpojumu nodrošināšanai, e-pastu apstrādāšanai, lietotāja identifikācijai vietnē, lietotāju vajadzību apzināšanai un to apmierinātībai ar kvalitāti, veikto maksājumu administrēšanai, līguma saistību noformēšanai un izpildei.
2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma Paysera, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Komunāltehnika SIA.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē Garkalnes nov., Berģi, "Rīgas-Siguldas šoseja 3A", LV-1024, Latvija vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu riga@technitis.lv
5. Sīkfaili
5.1. Uzņēmums var izmantot sīkdatnes, lai Lietotājs ātrāk un ērtāk izmantotu Vietni. Sīkfaili ir mazs fails, kas tiek nosūtīts un instalēts Lietotāja datorā. Uzņēmums izmanto instalēto informāciju, lai identificētu Lietotāju un uzraudzītu Vietnes datplūsmas statistiku.
5.2. Sīkdatnes vietnē tiek izmantotas, kad Lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai, pārlūkojot Vietni. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu, mainot sava tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, tādā gadījumā noteiktas vietnes funkcijas var nedarboties.
5.3. Sīkfaili var būt divu veidu: ilgtermiņa un vienas sesijas. Pastāvīgie sīkfaili pastāvīgi paliek sīkfailu failā lietotāja datorā. Tos var izmantot, piemēram, lai identificētu Lietotāju kā Vietnes apmeklētāju, lai pielāgotu Vietnes saturu Lietotāja vajadzībām vai vāktu statistiku. Sesijas sīkfaili ir īslaicīgi un pazūd, kad Lietotājs pamet Vietni vai aizver pārlūkprogrammu. Sesijas sīkfailus var izmantot, lai aktivizētu noteiktas vietnes funkcijas, piemēram, pakalpojumu pasūtīšanu, dažādu darbību veikšanu utt. Vietnes sīkfailus var izveidot, izmantojot citu vietņu analīzes pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, piem. Google Analytics, Google Inc. pakalpojums.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.technitis.lv