Sazinieties ar mums +371 29808211
Jautājumi? riga@technitis.lv
  • Pieslēgties
  • 0 0
  • 0.00 € 0
    • Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

Noteikumi un nosacījumi

1. Definīcijas
1. "Personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu, kas ļauj to tieši vai netieši identificēt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti var identificēt pēc sociāliem, kultūras, fizioloģiskiem vai psiholoģiskiem faktoriem, ja to lieto atsevišķi vai kopā ar citu papildu informāciju.
2. Pārdevējs - Latvijas Republikas Valsts uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona SIA „Komunāltehnika”, Reģ.Nr. LV40103153774, Garkalnes nov., Berģi, "Rīgas-Siguldas šoseja 3A", LV-1024,Latvija
3. Partneris - juridiska persona, kas pārdod preces un / vai sniedz pakalpojumus Pārdevējam. Tāpat - juridiska persona, ar kuru Pārdevējs sadarbojas, lai izpildītu Pircēju pasūtījumus vai īstenotu kopīgus projektus.
4. Konts - Pircēja reģistrācijas rezultāts Vietnē, pēc kura tiek saglabāta viņa pasūtījumu vēsture vai citi Personas dati.
5. Pircējs - aktīva fiziska persona, kas sasniegusi pilngadību; nepilngadīgais ne jaunāks par 14 gadiem. vecums ar vecāku (aizbildņu) piekrišanu; juridiska persona; visu minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
6. Privātuma politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kas satur informāciju par Pircēja Personas datu vākšanu, glabāšanu vai citādu iznīcināšanu, izmantojot Vietni.
7. Vietne - elektroniskais veikals www.technitis.lv.
8. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.
9. Noteikumi - šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

2. Vispārīgi noteikumi
1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi), pēc Pircēja apstiprinājuma (veidojot pasūtījumu, atzīmējot, ka piekrītat šīs tīmekļa vietnes noteikumiem) ir juridisks dokuments, kas derīgs abām pusēm, iegādes, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtība, garantijas apkalpošanas nosacījumi un citi abu pušu pienākumi, kas saistīti ar preču iegādi.
2. Izveidojot kontu Vietnē, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem. No brīža, kad Pircējs izveido Kontu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts ilgtermiņa pirkuma un pārdošanas līgums. Reģistrācijas laikā apstiprinātie noteikumi ir spēkā visiem Pircēja pirkumiem, līdz atjauninātie Noteikumi tiek publicēti Vietnē. Noteikumi attiecas arī uz visiem pirkumiem, kas veikti bez reģistrācijas.
3. Pārdevējs patur tiesības mainīt, atjaunināt vai papildināt Noteikumus. Ja Noteikumi tiek mainīti, Pircējs par to tiks informēts nākamajā pieteikšanās reizē vai pirmā pirkuma laikā pēc grozīto noteikumu stāšanās spēkā.
4. Pircējam ir jāizlasa un jāapstiprina, ka viņš piekrīt Pārdevēja vietnē publicētajai konfidencialitātes politikai.
5. Ja Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam dokumentus vai citu informāciju pa e-pastu, Pircējs visos gadījumos ir atbildīgs par to, lai Pārdevējam tiktu nodrošināts pareizs un efektīvs e-pasts Pārdevējam.

3. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana
1. Pirkšanas līgums tiek noslēgts katra pasūtījuma laikā. Tas tiek uzskatīts par radītu no brīža, kad Pircējs veido iepirkumu grozu Vietnē, norāda piegādes adresi un, ja tāds ir, veic citas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un pasūtījuma apstiprinājums.
2. Pirkšanas un pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnīgai abu Pušu saistību izpildei, kas paredzētas šajos noteikumos.
3. Pārdevējs patur tiesības katra Pircēja pasūtījumu saglabāt Vietnes datu bāzē.

4. Pircēja tiesības
1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Vietnē šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pircējs var pasūtīt preces visu diennakti.
3. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
4. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma saskaņā ar šiem Noteikumiem.
5. Pircējam ir tiesības nomainīt / atgriezt preces šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
6. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos, Vietnes konfidencialitātes politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja pienākumi
1. Pasūtot preces Vietnē, Pircējam ir jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Vietnes privātuma politika un Latvijaas Republikas tiesību akti.
2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
3. Pircējam, pasūtot preces, 48 stundu laikā par tām ir jāmaksā. no pasūtījuma veidošanas. Ja maksājums netiek veikts šajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības pieņemt, ka Pircējs ir atkāpies no pārdošanas līguma un atcelt Pircēja iepirkumu grozu.
4. Pircējam, reģistrējoties Vietnē un iegādājoties preces, ir jāsniedz pareizi Personas dati. Ja tie mainās, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs.
5. Pircējam ir jāveic visas pozīcijas, kas paredzētas šajos noteikumos, Vietnes privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

6. Pārdevēja tiesības
1. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt vai uz laiku apturēt Vietnes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam. Šajā gadījumā visi apstiprinātie pasūtījumi tiek pabeigti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
2. Pārdevējam ir tiesības noteikt iepirkumu groza minimālo izmēru, zem kura pasūtījums netiks izpildīts.
3. Pārdevējam ir tiesības mainīt Vietnē piedāvāto pakalpojumu / preču apjomu, metodi, cenu. Pārdevējam ir tiesības iekasēt maksu par papildu pakalpojumiem vai to daļu. Ja pircējs tam nepiekrīt, viņa pasūtījums tiek atcelts.
4. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot, ja Pircējs nemaksā par pasūtījumu 2 (divu) darba dienu laikā no tā izveidošanas.
5. Ja Pircējs mēģina sabojāt Vietnes drošību un funkcionalitāti, nepilda savas saistības vai cenšas radīt citu negatīvu ietekmi uz Vietnes darbību, Pārdevējam ir tiesības ierobežot, apturēt vai pilnībā atcelt Pircēja piekļuvi uz Vietni.
6. Pārdevējam ir tiesības ievietot saites uz citām vietnēm, bet nav atbildīgs par to saturu.
7. Ja Pārdevējam ir kādi jautājumi par Pircēja pasūtījumu, viņam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot Pircēja kontaktus, kas norādīti pasūtījumā un / vai reģistrācijas veidlapā.
8. Pārdevējam ir tiesības sadalīt Pircēja preču grozu atsevišķos pasūtījumos (izņemot gadījumus, kad Pircējs vēlas iegādāties grozā esošās preces ar vienu kopīgu pasūtījumu). Šāda sadalījuma gadījumā papildu pakalpojumu (piemēram, preču piegādes) cena var atšķirties no papildu pakalpojumu cenas, kas norādīta konkrētās preces aprakstā.
9. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos, Vietnes konfidencialitātes politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

7. Pārdevēja pienākumi
1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Vietnes pakalpojumus, ievērojot šajos noteikumos un citos Vietnes dokumentos noteiktos nosacījumus.
2. Pārdevējs apņemas aizsargāt Pircēja tiesības uz privātumu un neizpaust trešajām personām Pircēja Personas datu vai pasūtījumu vēsturi (izņemot gadījumus, kas paredzēti Vietnes Privātuma politikā).
3. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam un pieņemt atdotās preces saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
4. Ja Pārdevējs neparedzētu apstākļu dēļ nevar piegādāt preces Pircējam noteiktajā laikā, Pārdevējam jāpiedāvā pēc iespējas līdzīgs vai līdzīgs produkts. Ja Pircējs nepiekrīt pieņemt šādas preces, Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā viņam jāatdod nauda un jāatceļ pasūtījums.
5. Pārdevējam ir jāveic visas pozīcijas, kas paredzētas šajos noteikumos, Vietnes konfidencialitātes politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

8. Preču cenas un apmaksas kārtība
1. Cenas Vietnē ir norādītas eiro (ieskaitot tajā laikā spēkā esošo PVN summu).
2. Papildu pakalpojumi (preču piegāde, piegāde utt.) Nav iekļauti preču cenā, ja vien vietnē nav skaidri norādīts citādi.
3. Pircējs var samaksāt par pasūtītajām precēm Vietnē norādītajos veidos.
4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt maksājuma veidu Vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.
5. Pārdevējs var mainīt preču cenu jebkurā laikā, ja vien Pircējs jau nav apstiprinājis pasūtījumu. Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas preču cena var nemainīties, ja vien tas nav radies objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, tehniskas kļūdas informācijas sistēmās). Šajā gadījumā Pircējam ir tiesības nepiekrist mainītajai preču cenai un atcelt pasūtījumu. Ja pasūtījums tiek atcelts, Pircējam ir jāatmaksā nauda (ja viņš jau ir samaksājis par pasūtījumu).
6. Pārdevējs patur tiesības noteikt iepirkumu groza minimālo izmēru. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības iekasēt papildu administrācijas maksu vai neapstiprināt šādu pasūtījumu.
7. Pircēja preces grozā un viņa pasūtījums tiek uzglabāti 2 (divas) darba dienas (ja vien Pārdevējs vietnē nenosaka citādi). Ja preces netiek samaksātas šajā laikā, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma.
8. Saņemot samaksu par pasūtītajām precēm, sākas preču piegādes termiņš Pircējam.
9. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pirkuma dokumenti (PVN rēķini un / vai citi dokumenti) tiek nosūtīti pa e-pastu, kuru Pircējs ir norādījis reģistrācijas (vai pasūtījuma) veidlapā. Ja Pircējs ir norādījis nepareizu vai kļūdainu e-pastu un tā rezultātā nav saņēmis preču iegādes dokumentus, Pārdevējs par to nav atbildīgs.
10. Pārdevējs patur tiesības izvietot viņam izrakstītos PVN rēķinus Pircēja personīgajā kontā Vietnē.

9. Preču piegāde
1. Pārdevējs piegādā preces visā Latvijā vietnē norādītajos veidos (ja vien nav skaidri norādīts citādi).
2. Aizpildot pasūtījumu, Pircējam jāizvēlas viena no Pārdevēja piedāvātajām piegādes metodēm un jānorāda precīza piegādes vieta un pareizais kontakttālrunis.
3. Pircējs apņemas pats pieņemt pasūtījumu un, ja nepieciešams, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Gadījumos, kad Pircējs nevar pats atsaukt pasūtījumu, bet saskaņā ar Pircēja sniegtajiem datiem tas ir piegādāts uz pareizo adresi citai vienībai, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas.
4. Pasūtījums tiek piegādāts Vietnē norādītajā termiņā, atkarībā no izvēlētās piegādes metodes.
5. Pasūtītās preces nonāks visā Latvijas teritorijā 2-7 darba dienu laikā. Ja piegādes termiņš ir ilgāks par 7 darba dienām, mēs jūs iepriekš informēsim.
6. Ja Pārdevējs pārkāpj pasūtījuma piegādes noteikumus, Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu. Šajā gadījumā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā visa samaksātā nauda ir jāatdod Pircējam. Pārdevējs ir atbrīvots no šīs atbildības, ja šādi termiņu pārkāpumi nav radušies viņa vainas dēļ (bet, piemēram, sakarā ar preču savlaicīgu piegādi Pārdevējam no trešo personu puses vai citu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja).
7. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis un / vai Partneri.
8. Ja Pircēja pasūtīto preču izmēri neļauj īstenot kādu Vietnē norādītu piegādes pakalpojumu (piemēram, piegādi uz pakomātiem), Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju.
9. Pārdevējs patur tiesības mainīt piegādes maksu atkarībā no pasūtīto preču summas un daudzuma.
10. Gadījumā, ja Pircējs nolemj atkāpties no pārdošanas līguma preču piegādes laikā, viņam jāsedz preces piegādes izmaksas.
11. Pārdevējs piegādā preces Pircējam Vietnē norādītajos termiņos. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju par preču trūkumu vai iespējamu aizkavēšanos trešo personu un Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
12. Saņemot preces, pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, preču daudzums un sūtījuma saturs. Saņemot preces, viņš apstiprina, ka preces viņam tika piegādātas labā kvalitātē. No brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam, viņš uzņemas pilnu atbildību par preces kļūmi, sabrukumu vai citu darbības traucējumu.
13. Ja Pircējs nesaņem preces vietnē norādītajos termiņos vai ja Pārdevējs nespēj sazināties ar Pircēju un nepiegādā preces viņiem šo noteikumu ietvaros, Pārdevējs vai tā pilnvarotie pārstāvji sazinās ar Pircēju un vienojas par citu piegādes laiks. Ja pēc šādas vienošanās Pircējs joprojām nesaņem preces, viņa pasūtījums tiks atcelts un nauda viņam tiks atmaksāta (pēc piegādes maksas, bankas pārskaitījuma maksas un, ja piemērojams, administratīvās maksas atskaitīšanas).
14. Ja Pircējs noteiktajā termiņā nesaņem preces un ja viņš par tām nav samaksājis, tādā gadījumā viņa pasūtījums tiek atcelts.

10. Produkta kvalitātes garantija
1. Katras mājas lapā iegādei piedāvātās preces kvalitāti, parametrus un aprakstu varat atrast vietnē esošajā produkta aprakstā.
2. Prece tiek uzskatīta par labas kvalitātes, ja preces apraksts atbilst preces īpašībām.
3. Pārdevējam ir tiesības sniegt atšķirīgu preču kvalitātes garantiju dažādiem preču veidiem, kuru noteikumi un citi nosacījumi ir norādīti preču aprakstā un / vai preču dokumentos.
4. Pārdevēja sniegtā preces kvalitātes garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras viņam piešķir Latvijas Republikas tiesību akti pēc defektīvas preces iegādes.
5. Pārdevējs nesniedz produktam garantijas apkopes pakalpojumus (ja vien vietnē nav skaidri norādīts citādi).
6. Ja Pircējs pieprasa Pārdevējam preču garantijas apkalpošanu, tad Pārdevējs nosūta Pircēju uz garantijas servisa centriem.
7. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Vietnē esošās preces pēc formas, krāsas vai citiem parametriem neatbilst preču faktiskajam izmēram un citām īpašībām Pircēja izmantotā datora vai mobilās ierīces displeja parametru dēļ.
8. Ja preču apraksts Vietnē norāda, ka preču krāsa, forma vai citas īpašības var atšķirties no tām, kas norādītas Vietnē ievietoto preču fotoattēlā, tas nav uzskatāms par iemeslu Pircējam izteikt pretenzijas par preču nepareizu kvalitāti.

11. Preču atgriešana
1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt preces un atkāpties no preču pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam.
2. Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam par atteikšanos no pārdošanas līguma, aizpildot atteikuma veidlapu vai iesniedzot citu skaidru rakstisku paziņojumu uz Pārdevēja kontaktpersonām, kas norādītas vietnē. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu, kad Pārdevējs to apstiprina Pircējam.
3. Preču 14 dienu atgriešanas termiņš sākas no dienas, kad preces tika piegādātas Pircējam.
4. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas aizstāt preces ar līdzīgām, tikai dažādu izmēru, formu un krāsu precēm. Ja, mainot preci, pastāv cenu atšķirība, to sedz Pircējs. Pircējs savu vēlmi izmantot šīs tiesības izsaka paziņojumā, kas kopā ar atdotajām precēm tiek pievienots Pārdevēja norādītajiem kontaktiem.
5. Pārdevējam, saņemot atgriezto preci un pircēja izteikto vēlmi nomainīt preci, tā jāaizstāj ar līdzīgu preci (tikai Pircēja norādītajā izmērā, krāsā, modelī vai komplektā). Ja Pārdevējam nav iespējas aizstāt atgriezto preci pret analoģisku, tad nauda Pircējam tiks atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
6. Nauda tiek atgriezta pircējam uz viņa norādīto bankas kontu (ja vien Puses nevienojas citādi).
7. Atgrieztajām precēm jābūt neizmantotām, oriģinālajā sūtījumā, kopā ar visiem pievienotajiem dokumentiem un nezaudējot preču izskatu. Ja atgrieztā prece ir lietota, sabojāta, nesakopta vai citādi bojāta, Pārdevējs patur tiesības nepieņemt atgriezto preci un neatdot Pircējam naudu par to.

12. Atbildība
1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas un / vai pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizību. Visa atbildība par nepareizu datu sniegšanas sekām ir Pircējam.
2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Pircējs nav izlasījis šos Noteikumus, Privātuma politiku vai citus Vietnē sniegtos dokumentus, lai gan viņam bija šāda iespēja.
3. Ja Vietnē ir saites uz trešo pušu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās publicētās informācijas precizitāti, pareizību un saturu.
4. Ja Pircēja reģistrācijas datus izmanto trešās personas, Pārdevējs nav atbildīgs par trešās personas darbībām.

13. Pārdevēja veiktie mārketinga pasākumi
1. Pārdevējs patur tiesības organizēt dažādas akcijas, spēles, loterijas un publicēt tās Vietnē un / vai nosūtīt uz Pārdevēja norādītajiem kontaktiem.
2. Pārdevējam ir tiesības mainīt akciju un spēļu noteikumus vai izbeigt tos vispār.

14. Nobeiguma noteikumi
1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Latvijas Republikas likumus.
3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu īstenošanas, tiek atrisinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Pušu strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.